Algemene voorwaarden


Algemene reisvoorwaarden Casita Travel 

Bij het maken van een (online) boeking gaat u akkoord met deze Algemene Reisvoorwaarden van Casita Travel en verklaart u tevens kennis te hebben genomen van de beschrijving van de gereserveerde vakantiewoning op de website van www.casitatravel.nl.

ARTIKEL 1

INLEIDENDE BEPALING.

Artikel 1, lid 1
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Reisorganisator: Casita Travel als overkoepelende organisatie
b. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van (een) door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis(zen) die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat(ten)
c. Opdrachtgever: de wederpartij van de reisorganisator (opdrachtgever, aanmelder)
d. Reiziger; degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard; of degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.
e. Werkdagen; de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
f. Kantooruren; maandag tot en met zaterdag van 09.00 – 17.30 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. Per telefoon: maandag tot en zaterdag van 09.00 - 17.00 uur met een pauze van 12:30 - 13:00 uur.
g. Aanbieding of aanbod; het door de reisorganisator gedane schriftelijke aanbod tot het verschaffen van (een) door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis(zen)

Artikel 1, lid 2
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen Casita Travel te Apeldoorn, hierna te noemen de reisorganisator enerzijds en de reiziger en/of derden anderzijds.
2. Deze Voorwaarden strekken mede ten behoeve van medewerkers van de reisorganisator.
3. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Voor specifieke reisproducten kunnen afwijkende bepalingen gelden, waarvan de toepasselijkheid in de desbetreffende aanbieding zal zijn bedongen.
5. Op overeenkomsten met de bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken dienstverleners zijn van toepassing de door hen gebruikte algemene voorwaarden. De reisorganisator zal deze op eerste verzoek van de opdrachtgever of de reiziger kosteloos ter beschikking stellen.

ARTIKEL 2 

TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST.
Artikel 2, lid 1
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van de reisorganisator. Aanvaarding dient schriftelijk te geschieden door een daartoe bevoegde functionaris van de opdrachtgever.

Artikel 2, lid 2
Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk te geschieden.

Artikel 2, lid 3
De omvang en de aard van de door de reisorganisator te verrichten diensten worden uitsluitend bepaald door het door de reisorganisator schriftelijk of langs elektronische weg uitgebrachte en door de opdrachtgever geaccepteerde aanbod. Eventuele wijzigingen behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de reisorganisator.

Artikel 2 lid 4
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 3 heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal vermeld in de aanbieding.

Artikel 2, lid 5
De opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna, alle gegevens betreffende hemzelf en de andere reiziger(s) die nodig of van belang kunnen zijn voor het sluiten of de goede uitvoering van de reisovereenkomst. Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 2, lid 6
De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voor hem en voor de reiziger(s) uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisatie anderzijds verloopt uitsluitend via de opdrachtgever. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 2, lid 7
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 2, lid 8
Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de reisorganisator aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). De reisorganisator zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator. De reisorganisator heeft in dat geval het recht de extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 2, lid 9
Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 2, lid 10
De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 2 lid, 11
De voorlichting over de reis aan de reizigers wordt verzorgd door de opdrachtgever, doch slechts na voorafgaand overleg met de reisorganisator. De reisorganisator neemt desgewenst op zich tijdig voor schriftelijke informatie over het reisschema en de accommodatie adressen te zorgen; deze zal door de opdrachtgever verder verspreid worden.

Artikel 2 lid, 12
De leiding van de reis berust bij een team, dat wordt samengesteld uit twee of meer door ieder van beide partijen aan te wijzen coördinatoren; de uiteindelijke zeggenschap over de reis technische aspecten van de reis berust echter uitsluitend bij de vertegenwoordiger van de reisorganisator.

Artikel 2 lid, 13
De reisorganisator is aangesloten bij SGR onder nummer 3836. De opdrachtgever is bekend met de voorwaarden waaronder SGR dekking verleent. De SGR voorwaarden zijn via de website van Casita Travel in te zien. Indien hij deze voorwaarden niet naleeft vervalt de dekking. Ook is Casita Travel aangesloten bij ANVR, nummer 5711. Voor de ANVR voorwaarden, zie hier: https://www.anvr.nl/anvr-brochure.pdf

Artikel 2 lid, 14
Met het maken van een boeking gaat de opdrachtgever akkoord met het ontvangen van een wekelijkse informatieve e-mail van Casita Travel. Indien de opdrachtgever deze mail niet meer wenst te ontvangen, dan kan de opdrachtgever zich uitschrijven via de afmelden link in de betreffende e-mail of via info@casitatravel.nl.

ARTIKEL 3

Artikel 3, lid 1
Teneinde de dienstverlening door de uitvoerende vervoerders, accommodatieverschaffers en andere dienstverleners veilig te stellen, dient de reisorganisator deze tijdig aan zich te binden en daartegenover zich aan de door deze gehanteerde betalings- en annuleringsvoorwaarden te onderwerpen. Derhalve gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de volgende betalingstermijnen:

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan dat gelijk is aan 30% van de overeengekomen reissom gebaseerd op de huur van het vakantiehuis. Vermeerderd met 100% van de eventueel geboekte vluchten en eventueel afgesloten verzekeringen.

Artikel 3, lid 2
Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Casita Travel. 

Artikel 3, lid 3
Indien de overeenkomst binnen acht weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 3, lid 4
Indien leveranciers van gekozen programmaonderdelen afwijkende aanbetalings- en annuleringsvoorwaarden hanteren, zullen deze opgenomen worden in de aanbieding en zo mogelijk tot aanpassing van het betalingsschema leiden.

Artikel 3, lid 5 Betaling dient te geschieden op de in de offerte en/of factuur aangegeven wijze en valuta.

Artikel 3, lid 6
Bij niet tijdige betaling of zekerheidsstelling voor de nakoming van de betalingsverplichtingen is de opdrachtgever in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag of de zekerheid binnen 7 werkdagen te voldoen of te stellen. Indien betaling of zekerheidsstelling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

ARTIKEL 4 REISSOM.
Artikel 4, lid 1
De reissom is gecalculeerd op basis van het bij de aanbieding overgelegde programmavoorstel.

Artikel 4, lid 2
De reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren bij het uitbrengen van de aanbieding.

Artikel 4, lid 3
De reisorganisator heeft het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, overige leverancierskosten, de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 4, lid 4
De opdrachtgever heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in lid 3 af te wijzen, indien deze een in de aanbieding vastgelegd percentage te boven gaat. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de opdrachtgever de reissomverhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – binnen 5 werkdagen na ontvangst van de afwijzing van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de opdrachtgever recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 12 zijn niet van toepassing.

Artikel 4, lid 5
Eventuele onvoorziene (extra) uitgaven worden alleen na overleg met de opdrachtgever gedaan en zo mogelijk ter plaatse dan wel achteraf alsnog bij afzonderlijke factuur in rekening gebracht.

ARTIKEL 5 INFORMATIE.

Artikel 5, lid 1
Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege de reisorganisator algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de opdrachtgever worden verstrekt. Deze geeft deze informatie door aan de reizigers.

Artikel 5, lid 2
De opdrachtgever zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 5, lid 3
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de reisdeelnemers bij vertrek en gedurende de reis in het bezit zijn van de nodige reisdocumenten, zoals paspoort, visa, inentingsbewijzen, credit card t.b.v. de huurauto, rijbewijs etc.

Artikel 5, lid 4
Indien een reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een van de hiervoor bedoelde documenten, komt zulks geheel voor zijn rekening en voor die van de opdrachtgever, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisorganisator tekort is geschoten in zijn in het lid 1 bedoelde informatieverplichting.

Artikel 5, lid 5
Door of vanwege de reisorganisator zal de opdrachtgever informatie worden verstrekt over en worden bemiddeld bij het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en reisverzekeringen voor de reizigers.

ARTIKEL 6 REISBESCHEIDEN.
De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 2 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de opdrachtgever.

Artikel 7 WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER.

Artikel 7, lid 1
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever (deel)wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze (deel)wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de opdrachtgever de gewijzigde reissom conform de regeling van artikel 3 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Vanaf 28 dagen vóór de dag van vertrek worden wijzigingsverzoeken eerst beoordeeld op haalbaarheid.

Indien na een definitieve boeking aanvullende diensten worden geboekt waarvoor een nieuwe boekingsbevestiging gemaakt dient te worden, dan wordt er € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 7 lid 2
De (deel)wijzigingskosten worden van tevoren aan de opdrachtgever voorgelegd. Indien de opdrachtgever deze kosten afwijst, worden de wijzigingen niet doorgevoerd. Indien de opdrachtgever de reisovereenkomst annuleert, is artikel 9 van toepassing. Artikel 7 lid 3 Vermindering van het aantal deelnemers aan de reis of het programma of uitstel van de reisdatum wordt beschouwd als een (deel-)annulering door de opdrachtgever waarop artikel 9 van toepassing is.

ARTIKEL 8 IN-DE-PLAATSSTELLING.
Artikel 8, lid 1
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de opdrachtgever een reiziger laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het verzoek wordt uiterlijk 7 werkdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

Artikel 8, lid 2
De opdrachtgever, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

Artikel 9A lid 1
Tenzij er bij de gepubliceerde accommodatie op de website van Casita Travel afwijkende/andere voorwaarden vermeld staan onder het kopje Boekingsvoorwaarden of tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever bij annulering van de overeenkomst de volgende, direct opeisbare bedragen verschuldigd:
a. Bij annulering tot de 42ste dag voor vertrek: de gehele aanbetaling; d.w.z. 30% van de basis reissom (vermeerderd met 100% van de vluchtprijs en annuleringsverzekering indien deze geboekt waren bij Casita Travel).
b. Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 29ste dag voor vertrek: 60% van de basis reissom (vermeerderd met 100% van de vluchtprijs en annuleringsverzekering indien deze geboekt waren bij Casita Travel).
c. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) voor vertrek of later: de gehele reissom alsmede de reeds gefactureerde bedragen als bedoeld in artikel 4 lid 4

Artikel 9 lid 2
Indien de opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot één of meer reiziger(s) behorende tot dezelfde groep annuleert, gelden bovenvermelde percentages vermenigvuldigd met de reissom per persoon en voorts vermenigvuldigd met het aantal reisdeelnemers dat heeft geannuleerd. Indien dit tot gevolg heeft dat het aantal reisdeelnemers daalt onder het in de aanbieding aangegeven minimum aantal reisdeelnemers, heeft de reisorganisator het recht de reissom voor de overblijvende reisdeelnemers te verhogen. Indien de opdrachtgever deze verhoging afwijst, geldt deze afwijzing als annulering van de overeenkomst per het moment dat de mededeling van de afwijzing de reisorganisator bereikt.

Artikel 9, lid 4
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 10 OPZEGGING DOOR DE REISORGANISATOR.
Artikel 10 lid 1
De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. De reisorganisator zal de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis stellen. Door deze kennisgeving geldt de overeenkomst als ontbonden.

Gewichtige omstandigheid is niet gelijk aan overmacht
Een wereldwijde epidemie, een abnormaal zware storm, een overstroming door water en/of modder of een oorlogssituatie worden gezien als overmacht. Dat betekent dat de reisorganisator nooit verantwoordelijk gehouden kan worden.
Zie ook artikel 12 (aansprakelijkheid en overmacht).

In zo’n geval zal de reisorganisator samen met de accommodatie-eigenaar / leverancier / plaatselijke vertegenwoordiger zoeken naar de best mogelijke oplossing. Omboeken naar een latere periode of omboeken naar een andere bestemming of andere accommodatie heeft dan de voorkeur.

Artikel 10 lid 2
Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 10 lid 3
Indien deze overeenkomst overeenkomstig lid 1 ontbonden wordt, is de reisorganisator verplicht alle reeds door de opdrachtgever betaalde gelden, die zij nog onder zich heeft, terstond aan de opdrachtgever te restitueren. Tevens verplicht zij zich om reeds doorbetaalde bedragen terug te vorderen en waar mogelijk eventueel aansprakelijke derden aan te spreken voor de door de opdrachtgever en haarzelf geleden schade. Tot meer dan dat is de reisorganisator jegens de opdrachtgever echter niet gehouden.

Artikel 10 lid 4
Indien de oorzaak van de opzegging aan de opdrachtgever of de reiziger(s) kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 lid 5 (volgens ANVR voorwaarden artikel 4.4)
Het aanbod van de organisator is vrijblijvend. Hij kan zo nodig het aanbod, ook nog na aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan door hem, herroepen. De organisator moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden), respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Als de opdrachtgever het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door de organisator aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag.

Artikel 10 lid 5.1 (volgens ANVR voorwaarden artikel 4.5)
In alle gevallen dat de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van reeds door opdrachtgever verrichte betalingen, doet de organisator dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.

ARTIKEL 11 WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR
Artikel 11, lid 1
De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt hij zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mee.

Artikel 11, lid 2
In geval van wijziging doet de reisorganisator de opdrachtgever indien mogelijk zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod. De opdrachtgever heeft, indien van hem in redelijkheid niet verlangd kan worden, de reis te laten doorgaan, alsdan het recht om deze overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt 48 uur nadat de kennisgeving hem bereikt heeft.

Artikel 11 lid 3
Indien deze overeenkomst overeenkomstig lid 2 ontbonden wordt, is de reisorganisator verplicht alle reeds door de opdrachtgever betaalde gelden, die zij nog onder zich heeft, terstond aan de opdrachtgever te restitueren. Tevens verplicht zij zich om reeds doorbetaalde bedragen terug te vorderen en waar mogelijk eventueel aansprakelijke derden aan te spreken voor de door de opdrachtgever en haarzelf geleden schade. Tot meer dan dat is de reisorganisator jegens de opdrachtgever echter niet gehouden.

Artikel 11, lid 4
Indien de oorzaak van de wijziging aan de opdrachtgever of de reiziger(s) kan worden toegerekend, komen de hieruit voortvloeiende kosten en schades voor rekening van de opdrachtgever. Indien de reisorganisator zich door de wijziging geld bespaart, heeft de opdrachtgever voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT.
Artikel 12, lid 1
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13, 14 en 15 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Hierbij dient rekening te worden gehouden met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de overeengekomen bestemming en het karakter van de reis. De uitvoering van deze overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en de gewoonten die de bestemming en het karakter van het overeengekomen reisprogramma met zich meebrengen.

Artikel 12, lid 2
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de opdrachtgever verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de reisorganisator.

Artikel 12, lid 3
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever of de reiziger(s); of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 12, lid 4
In afwijking van artikel 6:75 BW worden onder overmacht verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Wifi en storingen: Casita Travel kan de werking van Wifi/internetverbinding niet garanderen ook al is aangegeven dat het aanwezig is bij een vakantiehuis/appartement. Het (tijdelijk) niet aanwezig zijn dan wel niet functioneren van een internetverbinding/WIFI kan de reisorganisatie noch de eigenaar worden aangerekend. Casita Travel aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor storingen en uitval van stroom-, gas- en watervoorzieningen.

ARTIKEL 13 HULP EN BIJSTAND.
Artikel 13, lid 1
a. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen.
b. Indien de oorzaak aan de opdrachtgever of de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

c. Bouwactiviteiten
De accommodaties die verhuurd worden, zijn in de regel particuliere eigendommen van individuele eigenaren en in het algemeen gelegen in ruim opgezette wijken. De accommodaties bevinden zich doorgaans niet in vakantieparken, waardoor het incidenteel voor kan komen dat er onverwachte bouwwerkzaamheden plaatsvinden in de omgeving van de door u gehuurde accommodatie. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door huiseigenaren, aannemers en/of overheidsinstellingen, waarmee wij geen enkele relatie hebben en waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Zowel de accommodatieverschaffer, boekingsagent of verhuurder zijn dan ook uitgesloten van elke aansprakelijkheid over de ontstane overlast veroorzaakt door bouwwerkzaamheden die niet in opdracht worden uitgevoerd door de accommodatieverschaffer zelf.

Artikel 13, lid 2
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de opdrachtgever of de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de opdrachtgever bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

ARTIKEL 14 UITSLUITING EN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR
Artikel 14 lid 1
Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ziektekosten/ongevallen-, reis- en/of annuleringskostenverzekering en persoonlijke WA-verzekering.

Artikel 14 lid 2
Indien de reisorganisator aansprakelijk is voor derving van reisgenot van één of meerdere reizigers, bedraagt de vergoeding per reiziger ten hoogste éénmaal de geldende reissom per persoon (of indien er sprake is van één reissom, de totale reissom gedeeld door het aantal deelnemers).

Artikel 14 lid 3
De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect verband houdt met de uitoefening van een beroep of bedrijf van de opdrachtgever en overige deelnemers.

Artikel 14 lid 4
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom per persoon (of indien er sprake is van één reissom, de totale reissom gedeeld door het aantal deelnemers).

Artikel 14, lid 5
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor, accommodatie-eigenaren en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 14, lid 6
Casita Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overeenkomsten (autohuur, activiteiten, excursies ed.) die door de reiziger gesloten worden op de bestemming en evt. ongemakken en kosten die daaruit voortvloeien. Dit is ook van toepassing op overeenkomsten op de bestemming tussen de reiziger en de plaatselijke vertegenwoordiging van Casita Travel.

ARTIKEL 15 VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER.
Artikel 15, lid 1
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen en voorschriften van de reisorganisator of de uitvoerende dienstverleners ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Tickets, toegangsbewijs(-zen) en andere reisbescheiden zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is verboden deze door te verkopen of anderszins op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.

Artikel 15, lid 2
a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
b. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15, lid 3
De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door deze direct te melden aan de reisorganisator. De reiziger dient de reisorganisator of diens vertegenwoordiger op de bestemming per omgaande, maar uiterlijk binnen 24 uur na incheck, te informeren over tekortkomingen en/of schade in of aan de woning. Indien eventuele aanwezige schade niet is gemeld, kan deze worden verhaald op de reiziger.

ARTIKEL 16 VLUCHT- EN BOOTWIJZIGINGEN
Alle vlucht- en bootschema’s die gecommuniceerd worden zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de desbetreffende maatschappij. Casita Travel kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor kosten die voortvloeien uit schemawijzigingen.

ARTIKEL 17 VERTRAGINGEN
Vertragingen kunnen voorkomen. Er kan sprake zijn van een druk luchtruim stakingen of slecht weer. Casita Travel kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor kosten die voortvloeien uit vertragingen rondom vervoer.

ARTIKEL 18 RENTE EN INCASSOKOSTEN
Als opdrachtgever niet tijdig betaalt, is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente is: 

- Voor betalingen met betrekking tot de door de opdrachtgever verrichte opdracht: de wettelijke rente;

- Voorts is de opdrachtgever na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze bedragen 15% over het gefactureerde bedrag tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40.

ARTIKEL 19 KLACHTEN
Artikel 19, lid 1
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12 dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de contactpersoon van de reisorganisator, dienstverlener, accommodatie-eigenaar, autoverhuurmaatschappij etc, opdat deze een passende oplossing kan treffen.

Artikel 19, lid 2
Als de tekortkoming niet tot tevredenheid wordt opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de opdrachtgever deze binnen 3 werkdagen ter plekke schriftelijk per mail te melden bij de directie van Casita Travel.

Artikel 19, lid 3
Indien de klacht ter plaatste niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan door de reiziger uiterlijk binnen één maand na retourdatum in Nederland, schriftelijk een klacht ingediend worden bij Casita Travel .

Artikel 19, lid 4
Klachten die niet ter plekke schriftelijk bij de agent of de accommodatie, autohuur, dienstverlener zijn gemeld kunnen achteraf nooit leiden tot een schadevergoeding.

ARTIKEL 20 VRIJWARING DOOR DE OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever vrijwaart de reisorganisator tegen vorderingen van derden die zijn gebaseerd op handelen en/of nalaten van hemzelf, zijn medewerkers en/of de reisdeelnemers.

ARTIKEL 21 ONTBINDING BIJ INSOLVENTIE
Deze overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, indien en zodra de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard of na deugdelijk in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft om vervallen termijnen te voldoen. Alsdan zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing.

ARTIKEL 22 GESCHILLEN
Artikel 22, lid 1

Als jouw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, of als jou ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kun je desgewenst uiterlijk binnen vierentwintig (24) maanden na de datum van de indiening van jouw klacht bij de organisator het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen.

Artikel 22, lid 2
De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil ben je een vergoeding verschuldigd.

Artikel 22, lid 3
Alle vorderingsrechten verjaren twee jaar na afloop van de reis of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, twee jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

Artikel 22, lid 4
Als je geen gebruik wilt maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure, heb je het recht om je tot de bevoegde rechter te wenden.

Artikel 22, lid 5
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Artikel 22, lid 6
Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

 

ARTIKEL 23 ALGEMEEN
Kennelijke fouten en vergissingen op deze website binden Casita Travel niet. Het is toegestaan om de inhoud van de website te bekijken, te bewaren, te printen, te reproduceren en te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden. Voorwaarde bij verspreiding is dat de inhoud hiervan niet gewijzigd wordt en de disclaimer wordt toegevoegd.

Copyright Casita Travel, Apeldoorn, juni 2022

 

Toevoeging algemeen: verantwoord op reis

Als eerste reisbrancheorganisatie ter wereld heeft de ANVR samen met alle aangesloten reisondernemers zich verplicht maatregelen te nemen op het gebied van vervoer, verblijf en vermaak.

Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we met het programma ‘Better holidays’ aan vakanties die nu en in de toekomst zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

De ANVR wil actief bijdragen aan een betere omgeving. Daarom werkt zij mee aan o.a. ‘plasticvrij’ en ‘diervriendelijk’ vakantievieren, zet zij zich in voor het verminderen en compenseren van de CO2-voetafdruk en heeft zij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan.